JANG


( Kawih, Pop Sunda )

Jang hirupteh teu gampang
Teu cukup ku dipikiran bari kudu dilakonan
Jang jalan kahirupan henteu sapanjang na datar
Aya mudun jeung tanjakan

Kudu sabar dina kurang ulah nepak dada beunghar
Salawasna kudu sukur eling kanu Maha Agung
Kade hidep bisi kufur

Jang sing jadi jalma hade sing jadi jalma gede
Beunghar harta beunghar hate
Jang hidep sing ngajalma turut parentah agama 
Ulah jauh ti ulama

Nyobat sareng ahli tobatdalit sareng para kiyayi
Hirup keuna ku owah gingsir ngarah aya anu ngageuing
Mangsa lengkah ningang salah

Sing pinter tur bener sing jujur tong bohong
Ulah nganyerikeun batur ngarah hirup loba dulur
Raksa ucap lampah tekad jeung tabe'at
Ngarah pinanggih bagja salamet dunya aherat
Jang.. jang sing jadi jalma soleh

#End : Jang.. Jang.. hidep sing soleh

0 comments:

Post a Comment